W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę cookies.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85A. Może się Pani/Pan z nami skontaktować poprzez adres email zs1@nowotarski.edu.pl.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@nowotarski.org.pl.
 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
  1. przyjęcia do szkoły;
  2. realizacji zadań oświatowych;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
  4. realizacji działań promocyjnych szkoły;
  5. archiwizacyjnym, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U.  2023 poz. 900 ze zm.).
 5. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 10. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Grzegorz Józefczyk /Dyrektor ZS1NT/

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1.  Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu jest możliwy pod adresem email: iod@nowotarski.org.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w systemie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4.  Dane  są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora
  2. art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 poz. 900 ze zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy.
 5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
  1. wejście/wyjścia z budynku oraz teren przyległy do budynku,
  2. korytarze i klatki schodowe,
  3. parking.
 6. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 14 dni. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu. Okres przechowywania może zostać wydłużony do momentu prawomocnego zakończenia postępowania, w których nagrania incydentów stanowią dowód.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, usunięcia (w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Grzegorz Józefczyk /Dyrektor ZS1NT/